کتاب اصلاح گیاهان

کتاب اصلاح گیاهان

کتاب ارزشمند اصلاح گیاهان را از لینک زیر دریافت کنید.

بدون نظر

مالون دی آلدئید (Malondialdehyde)

جزوه فارسی مالون دی آلدئید – نشانگر زیستی برای پراکسیداسیون لیپیدها را از لینک زیر دریافت کنید.

بدون نظر
اثرات اتیلن و اتفن بر انگور

اثرات اتیلن و اتفن بر انگور

جزوات فارسی کاربرد اتفن در باغداری انگور و تاثیر اتیلن بر جنبه‌های مختلف رسیدن حبه‌های انگور را از لینک زیر دریافت نمایید.

بدون نظر